logo
home

Trang chủ

assets

Tài sản

market-active

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

NHTM Nhà nước

4.68%

info-topi

NHTM Khác

4.72%

info-topi

NHTM Lớn

4.55%

info-topi
% Kỳ hạn

Kỳ hạn

NHTM Nhà nước

NHTM Lớn

NHTM Khác

1 tháng

1.65%

2.35%

2.74%

3 tháng

1.95%

2.72%

3%

6 tháng

2.98%

3.7%

4.07%

9 tháng

2.98%

3.8%

4.17%

12 tháng

4.68%

4.55%

4.72%

24 tháng

4.72%

4.95%

5.14%

Dữ liệu được cung cấp bởi các đối tác của TOPI