logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

search

1-30 của 30 sản phẩm

left
right

VNDBF

Nhà phát hành

IPAAM

NAV hiện tại

13.998,69 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.37%

Nhà phân phối

Fmarket

VMEEF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

15.142,25 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

34.59%

Nhà phân phối

Fmarket

VLGF

Nhà phát hành

SSIAM

NAV hiện tại

12.085,31 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

26.83%

Nhà phân phối

Fmarket

VIBF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

17.659,52 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

16.64%

Nhà phân phối

Fmarket

VFF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

22.983,33 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.14%

Nhà phân phối

Fmarket

VEOF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

30.639,40 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

22.5%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-TBF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

32.041,68 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

16.62%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-MGF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

12.765,46 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

21.44%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-FIF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

13.950,22 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.6%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-BCF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

34.249,37 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

22.8%

Nhà phân phối

Fmarket

VCAM-NH VABF

Nhà phát hành

VCAM

NAV hiện tại

11.148,58 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.07%

Nhà phân phối

Fmarket

UVEEF

Nhà phát hành

UOBAM

NAV hiện tại

14.919,07 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

21.42%

Nhà phân phối

Fmarket

TBLF

Nhà phát hành

SGIC

NAV hiện tại

9.262,20 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

17.09%

Nhà phân phối

Fmarket

SSIBF

Nhà phát hành

SSIAM

NAV hiện tại

15.219,83 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.29%

Nhà phân phối

Fmarket

PVBF

Nhà phát hành

PVCB CAPITAL

NAV hiện tại

14.113,44 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

4.4%

Nhà phân phối

Fmarket

NTPPF

Nhà phát hành

NTP AM

NAV hiện tại

10.603,06 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

5.63%

Nhà phân phối

Fmarket

MAGEF

Nhà phát hành

MIRAE ASSET

NAV hiện tại

17.333,71 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

24.92%

Nhà phân phối

Fmarket

MAFF

Nhà phát hành

MIRAE ASSET

NAV hiện tại

12.046,00 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.84%

Nhà phân phối

Fmarket

DFIX

Nhà phát hành

DFVN

NAV hiện tại

11.193,89 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

1.6%

Nhà phân phối

Fmarket

DCAF

Nhà phát hành

DFVN

NAV hiện tại

16.356,59 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

18.98%

Nhà phân phối

Fmarket

BVPF

Nhà phát hành

BAOVIETFUND

NAV hiện tại

21.133,00 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

24.32%

Nhà phân phối

Fmarket

BVBF

Nhà phát hành

BAOVIETFUND

NAV hiện tại

19.987,00 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

4.16%

Nhà phân phối

Fmarket

ASBF

Nhà phát hành

AMBER CAPITAL

NAV hiện tại

11.693,74 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

2.78%

Nhà phân phối

Fmarket

VESAF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

31.643,99 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

22.85%

Nhà phân phối

Fmarket

DCDS

Nhà phát hành

DCVFM

NAV hiện tại

82.663,13 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

26%

Nhà phân phối

Fmarket

SSISCA

Nhà phát hành

SSIAM

NAV hiện tại

39.967,23 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

30.72%

Nhà phân phối

Fmarket

DCDE

Nhà phát hành

DCVFM

NAV hiện tại

28.766,82 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

13.86%

Nhà phân phối

Fmarket

DCBF

Nhà phát hành

DCVFM

NAV hiện tại

26.207,24 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.36%

Nhà phân phối

Fmarket

BVFED

Nhà phát hành

BAOVIETFUND

NAV hiện tại

22.241,00 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

15.64%

Nhà phân phối

Fmarket

VNDAF

Nhà phát hành

IPAAM

NAV hiện tại

16.428,56 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

17.28%

Nhà phân phối

Fmarket

icon-messenger