logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

search

1-30 của 30 sản phẩm

left
right

VNDBF

Nhà phát hành

IPAAM

NAV hiện tại

13.694,17 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

1.12%

Nhà phân phối

Fmarket

VMEEF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

12.636,95 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

12.32%

Nhà phân phối

Fmarket

VLGF

Nhà phát hành

SSIAM

NAV hiện tại

10.313,76 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

8.24%

Nhà phân phối

Fmarket

VIBF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

16.007,53 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

5.73%

Nhà phân phối

Fmarket

VFF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

22.564,01 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

1.26%

Nhà phân phối

Fmarket

VEOF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

27.236,93 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

8.9%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-TBF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

29.715,10 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

8.15%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-MGF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

11.526,84 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

9.66%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-FIF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

13.623,94 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

1.18%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-BCF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

31.188,64 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

11.83%

Nhà phân phối

Fmarket

VCAM-NH VABF

Nhà phát hành

VCAM

NAV hiện tại

10.932,51 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

1.08%

Nhà phân phối

Fmarket

UVEEF

Nhà phát hành

UOBAM

NAV hiện tại

13.262,90 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

7.94%

Nhà phân phối

Fmarket

TBLF

Nhà phát hành

SGIC

NAV hiện tại

8.832,14 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

11.65%

Nhà phân phối

Fmarket

SSIBF

Nhà phát hành

SSIAM

NAV hiện tại

14.900,78 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

1.13%

Nhà phân phối

Fmarket

PVBF

Nhà phát hành

PVCB CAPITAL

NAV hiện tại

13.542,49 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

0.18%

Nhà phân phối

Fmarket

NTPPF

Nhà phát hành

NTP AM

NAV hiện tại

10.526,32 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

4.87%

Nhà phân phối

Fmarket

MAGEF

Nhà phát hành

MIRAE ASSET

NAV hiện tại

15.124,53 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

9%

Nhà phân phối

Fmarket

MAFF

Nhà phát hành

MIRAE ASSET

NAV hiện tại

11.758,40 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

1.36%

Nhà phân phối

Fmarket

DFIX

Nhà phát hành

DFVN

NAV hiện tại

11.107,71 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

0.82%

Nhà phân phối

Fmarket

DCAF

Nhà phát hành

DFVN

NAV hiện tại

15.111,55 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

9.92%

Nhà phân phối

Fmarket

BVPF

Nhà phát hành

BAOVIETFUND

NAV hiện tại

18.651,00 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

9.72%

Nhà phân phối

Fmarket

BVBF

Nhà phát hành

BAOVIETFUND

NAV hiện tại

19.564,00 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

1.96%

Nhà phân phối

Fmarket

ASBF

Nhà phát hành

AMBER CAPITAL

NAV hiện tại

11.487,89 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

0.97%

Nhà phân phối

Fmarket

VESAF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

27.593,14 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

7.12%

Nhà phân phối

Fmarket

DCDS

Nhà phát hành

DCVFM

NAV hiện tại

70.170,03 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

6.96%

Nhà phân phối

Fmarket

SSISCA

Nhà phát hành

SSIAM

NAV hiện tại

33.848,41 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

10.71%

Nhà phân phối

Fmarket

DCDE

Nhà phát hành

DCVFM

NAV hiện tại

26.995,73 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

6.85%

Nhà phân phối

Fmarket

DCBF

Nhà phát hành

DCVFM

NAV hiện tại

25.627,99 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

1.07%

Nhà phân phối

Fmarket

BVFED

Nhà phát hành

BAOVIETFUND

NAV hiện tại

21.419,00 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

11.37%

Nhà phân phối

Fmarket

VNDAF

Nhà phát hành

IPAAM

NAV hiện tại

15.111,59 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

7.88%

Nhà phân phối

Fmarket