logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

search

1-28 của 28 sản phẩm

left
right

VNDBF

Nhà phát hành

IPAAM

NAV hiện tại

12.805,43 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.56%

Nhà phân phối

Fmarket

VLGF

Nhà phát hành

SSIAM

NAV hiện tại

8.525,77 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.15%

Nhà phân phối

Fmarket

VIBF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

14.023,22 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.24%

Nhà phân phối

Fmarket

VFF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

21.359,33 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.5%

Nhà phân phối

Fmarket

VEOF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

22.003,20 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

5.4%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-TBF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

25.056,05 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

5.69%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-MGF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

9.095,89 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

14.02%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-FIF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

12.647,52 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.24%

Nhà phân phối

Fmarket

VCBF-BCF

Nhà phát hành

VCBF

NAV hiện tại

25.473,51 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

4.97%

Nhà phân phối

Fmarket

VCAM-NH VABF

Nhà phát hành

VCAM

NAV hiện tại

10.372,38 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.72%

Nhà phân phối

Fmarket

TVPF

Nhà phát hành

TVFM

NAV hiện tại

9.208,07 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.45%

Nhà phân phối

Fmarket

TBLF

Nhà phát hành

SGIC

NAV hiện tại

7.437,55 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

2.56%

Nhà phân phối

Fmarket

SSIBF

Nhà phát hành

SSIAM

NAV hiện tại

13.895,37 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.67%

Nhà phân phối

Fmarket

PVBF

Nhà phát hành

PVCB CAPITAL

NAV hiện tại

12.696,59 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.29%

Nhà phân phối

Fmarket

MAGEF

Nhà phát hành

MIRAE ASSET

NAV hiện tại

12.445,72 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.8%

Nhà phân phối

Fmarket

MAFF

Nhà phát hành

MIRAE ASSET

NAV hiện tại

11.007,60 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.76%

Nhà phân phối

Fmarket

DFIX

Nhà phát hành

DFVN

NAV hiện tại

10.584,41 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.9%

Nhà phân phối

Fmarket

DCAF

Nhà phát hành

DFVN

NAV hiện tại

12.690,73 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

5.25%

Nhà phân phối

Fmarket

BVPF

Nhà phát hành

BAOVIETFUND

NAV hiện tại

15.304,00 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

4.2%

Nhà phân phối

Fmarket

BVBF

Nhà phát hành

BAOVIETFUND

NAV hiện tại

18.401,00 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.36%

Nhà phân phối

Fmarket

ASBF

Nhà phát hành

AMBER CAPITAL

NAV hiện tại

10.898,58 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

2.66%

Nhà phân phối

Fmarket

VESAF

Nhà phát hành

VINACAPITAL

NAV hiện tại

22.258,33 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

12.83%

Nhà phân phối

Fmarket

DCDS

Nhà phát hành

DCVFM

NAV hiện tại

54.610,51 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

6.66%

Nhà phân phối

Fmarket

SSISCA

Nhà phát hành

SSIAM

NAV hiện tại

25.991,41 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

9.54%

Nhà phân phối

Fmarket

DCBF

Nhà phát hành

DCVFM

NAV hiện tại

23.982,38 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

3.12%

Nhà phân phối

Fmarket

DCBC

Nhà phát hành

DCVFM

NAV hiện tại

21.346,23 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

4.61%

Nhà phân phối

Fmarket

BVFED

Nhà phát hành

BAOVIETFUND

NAV hiện tại

17.809,00 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

9.28%

Nhà phân phối

Fmarket

VNDAF

Nhà phát hành

IPAAM

NAV hiện tại

13.606,71 ₫

Lợi nhuận từ đầu năm

7.43%

Nhà phân phối

Fmarket