Chuyển đổi theo tỷ giá ngoại tệ mới nhất

Số tiền cần bán

USD

USD

arrow-down
change

Số tiền sẽ nhận

VND

VND